PIIRIVEERE - LEADER 03.2022

Aadress Võõpsus, Silla 35
Tööd Elektriliitumine ja elektrivarustuse remonttööd
Puurkaevu remonttööd
Vana veetrassi remonttööd
Kanalisatsiooni remonttööd
Eelarve
Abikõlblik 13 773,00€
Toetus 8 263,80€

 

 

Projekti käigus soovitakse suurendada mesindustootmist. Tootmise käigus saadud saaduste väärindamist ning kasutades Võõpsu ja Peipsi vahele jäävat soomaad, kus on hulgaliselt taimi, millest mesilaste toodang saab anda oma panuse piirkondlikule toodangule. Kuid meetootmisest oluliselt tähtsam on mesilaste tolmeldamine putuktolmlevate kultuur- ja loodustaimede saagikusele ning arengule, mille kasu hinnatakse kuni 10 korda suuremaks kui meetoodangu rahalist väärtust. Mesilased aitavad kaasa ka looduslike taimekoosluste tasakaalu ning liigirohkuse parandamisele või säilimisele. Seega pole mesinduse käekäik oluline mitte ainult mesinike jaoks, vaid ka riigi või koguni maailma tasemel. (Kilk 2013). Piirkondlikku ettevõtluse mitmekesistamisele kaasa aitamisel saab antud toetusega käesolev tootmishoone parandatud sel määral, et seal on võimalik tegeleda tootmisega (mesi ja meesaaduste väärindamine). Kohaliku ressursina kasutatakse kohalikku sood ja sootaimestiku ning piirkondlike taimekasvatusele aitavad mesilased kaasa tolmendamisega. Projekti mõju piirkonnale on kaudne ning majanduslik. Mesilased aitavad tolmendada piirkonna taimi, mis omakorda tõstab põllumajanduse saagikust. Mesindusvaldkonna projekt on samuti üks osa üle euroopalikust rohepöördest, mille käigus põllumajandustootjad ei pea kasutama tehislikke väetisi, oma saagikuse suurendamiseks. Kohalikus piirkonnas rohemajandust kultiveeriv ettevõte saab aidata kaasa kaasaegse tehnoloogia kasutamise ning piirkondlike inimeste kasutamata tööjõu kasutamisega erineva taseme projektide eesmärkide saavutamisele. Tervist tugevdavad loodustooted mis on osa rohemajandusest aitavad piirkonna loodusressursse efektiivsemalt kasutada.
Koostöö eri osapooltega nagu ehitusvaldkonna spetsialistid või LEADER meetmenõustajad tagab projekti jätkusuutlikkuse ning õigeaegse ning korrektse projekti täitmise. Omafinantseeringuna projektiväliselt katab toetuse saaja lisakulud. Ettevalmistustööd projekti läbiviimiseks on tehtud eelkokkulepete näol. Projekti juhil Silver Püvil on eelnev kogemus Piiriveere LEADER toetatud projekti läbiviimisega.